قیف فروش یا مسیر سفر مشتری بدین منظور طراحی میشود که یک بیمار بالقوه که نیاز به خدمات دندانپزشکی دارد پس از طی مسیر و مراحل آن، متقاعد شود تا…